اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر سید احسان رفیعی علوی

حقوق عمومی دانشیار گروه فقه مضاف دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام

kms.bou.ac.ir/professor/rafieialavi/
rafiealavybou.ac.ir

سردبیر

دکتر مهدی سلطانی

فلسفه علوم اجتماعی استادیار، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه باقرالعلوم(ع) قم، ایران.

kms.bou.ac.ir/professor/m-soltani/
m.soltanibou.ac.ir